TESLA LIGHTING

Prodloužená záruka u LED světelných zdrojů TESLA na 3 roky.

Díky velkému důrazu na vývoj ve vlastních laboratořích, nabízí společnost TESLA LIGHTING s.r.o. na trhu nejmodernější LED světelné zdroje krátce po jejich ověření ve specializovaných zkušebnách. Současně systematicky kontroluje kvalitu výroby přímo v továrnách.

Společnost TESLA LIGHTING s.r.o. (dále jen „TESLA“) poskytuje koncovému spotřebiteli pro LED světelné zdroje prodlouženou záruku v délce 36 měsíců ode dne koupě zboží za dále níže uvedených podmínek. Uplatnění nároku z titulu vady v rámci prodloužené záruky je podmíněno tím, že zboží bylo užíváno obvyklým způsobem v souladu s příslušným technickými normami, návody k instalaci a použití a/nebo bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Prodloužená záruka se nevztahuje na vady způsobené:

•    mechanickým poškozením zboží,
•    elektrostatickým výbojem (např. bleskem), přepětím v elektrorozvodné síti, zkratem,
•    používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je výrobcem určeno,
•    neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
•    provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
•    přírodními živly nebo vyšší mocí,
•    nesprávným použitím výrobku, např. v uzavřeném svítidle,
•    nevhodným umístěním, či nepřetržitým provozem,
•    používáním nesprávným způsobem neslučitelným s technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
•    během přepravy.

TESLA Lighting LED zdroje splňují Evropské normy včetně ČSN EN 61000-3-3
Název::    Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem.

Opotřebení zboží či jeho částí způsobené jeho běžným užíváním nepodléhá prodloužené záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn (dále jako “občanský zákoník“).
Reklamaci vad v rámci prodloužené záruky, tj. po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců), je nutno uplatnit u TESLA. Pro posouzení oprávněnosti reklamace je nutno zboží zaslat, společně s dokladem o jeho koupi, na adresu TESLA LIGHTING s. r. o., Na Břehu 468/37, 190 00 Praha 9, Vysočany. V případě sporné reklamace, vyžadující odborné posouzení vady zboží ze strany TESLA, bude reklamace v takovémto případě vyřízena nejpozději do 2 měsíců ode dne uplatnění reklamace.
TESLA si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu řešení reklamace vady zboží uplatněné v rámci prodloužené záruky. V případě nedostupnosti zboží původně zakoupeného spotřebitelem (např. z důvodu ukončení jeho výroby) si TESLA vyhrazuje právo vyřídit reklamaci dodáním náhradního zboží dle aktuální nabídky TESLA, které je nejblíže podobné původnímu zboží. Prodloužená záruka se nevztahuje na zboží, jež bylo ze strany TESLA vyměněno v průběhu prodloužené záruky. Ze strany spotřebitele nelze po uplynutí zákonné záruky odstoupit od kupní smlouvy, na jejímž základě bylo zboží zakoupeno.
TESLA u vady zboží uplatněné v rámci prodloužené záruky nekryje náklady na přepravu z místa, kde se objevila vada zboží, do místa jejího odstranění, včetně rizika spojeného přímo i nepřímo s přepravou. TESLA po dobu prodloužené záruky neodpovídá za škody na majetku způsobené zbožím. TESLA není nijak odpovědná za škody a ztráty (nebo jejich následky) vzniklé tím, že zákazník nemohl řádně používat zboží z důvodu jakéhokoli poškození.
Prodloužená záruka se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v maloobchodní síti v České republice, kam bylo dodáno prostřednictvím TESLA. Prodloužená záruka se nevztahuje na zboží, které bylo zakoupeno ve slevové výprodejní akci, nebo zboží prodané se slevou s uvedením jejího důvodu. Nároky, plynoucí ze zákonné záruky, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Reklamaci vady zboží v rámci zákonné záruky je nutno uplatnit přímo v místě jeho koupě u prodávajícího.
Prodloužená záruka neplatí pro případy, kdy je zboží koupeno podnikatelem nebo je zboží užito pro účely podnikání.